Informatie en Beleidsplan Stichting van der Poel Sharity Fund

Below information (in Dutch) contains general and policy information as required by Dutch authorities for so called “Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI”, (charity institutions).

 • Oprichting en doelstellingen van de Stichting
 • Bestuurssamenstelling
 • Strategie
 • Activiteiten en overleg
 • Bezoldiging

 

Oprichting en doelstellingen van de Stichting van der Poel Sharity Fund

De Stichting van der Poel Sharity Fund (‘Stichting’) is op 1 oktober 2004 opgericht door de heer A.P.M. van der Poel, met als doelstelling het verschaffen van financiële ondersteuning aan goede doelen in de meest algemene zin des woords. Op 19 oktober 2004 is de Stichting als stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven ingeschreven onder het nummer 17170146. Op 20 september 2007 werd de Stichting met ingang van 1-1-2008 gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer van de Stichting is 8139.13.500.


Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr A.P.M van der Poel, voorzitter

Dhr W.E. Hendriksen, penningmeester

Mevr L.A.C.J. Verweij, secretaris

Mevr G.C.M. Keizer, lid

Het bestuur wordt verder met raad en daad bijgestaan door Mevr. M.C. van der Poel – Boekema.  Besluiten tot ondersteuning van projecten worden unaniem genomen.

 

Strategie

Gezien de brede doelstelling van de Stichting heeft het bestuur in het huishoudelijk reglement vastgelegd dat het met enige regelmaat een nadere precisering zal maken van het soort goede doelen en landen waar speciale aandacht aan wordt geschonken. De voorkeur gaat daarbij uit naar de financiële ondersteuning van projecten welke tot doel hebben het bevorderen van de zelfredzaamheid van kansarmen, kinderen zowel als ouderen.

Hoewel de Stichting niet werkt met een vastomlijnd jaarbudget, is het streven om jaarlijks ongeveer een vijftal projecten te ondersteunen, in omvang variërend van enige duizenden Euro’s tot mogelijkerwijs enige tienduizenden Euro’s. Over de jaren heen verwachten we gemiddeld 30.000-40.000 Euro per jaar ter beschikking van projecten te stellen. De projecten dienen verder een gelimiteerde doorlooptijd te hebben met een afgebakend karakter.

De Stichting ziet haar rol primair als fondsverschaffer en niet als trekker van projecten. De Stichting werkt daartoe bij voorkeur samen met Stichtingen, NGO’s, kerkelijke of charitatieve instellingen die lokale kennis hebben, de uitvoering coördineren en erop toe zien dat de gelden besteed worden waarvoor ze bedoeld zijn. De Stichting verlangt van die organisaties geen uitgebreide formele rapportages maar gaat akkoord met bijvoorbeeld uittreksels van de eigen interne rapportages van die organisaties.

In elk van de landen waar de Stichting wil opereren, worden een of meer organisaties geïdentificeerd waar mee samengewerkt kan worden. Die organisaties worden vervolgens uitgenodigd om project voorstellen te doen, waaruit de Stichting dan een (of meer) keuze(n) maakt.

 

Activiteiten en overleg

De stichting heeft een website opgezet ter uitdraging van de doelstellingen van de Stichting en ter bevordering van de communicatie over de door de Stichting gesponsorde projecten. De domeinnaam is www.poelfund.nl.

– Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft vanaf de oprichting tot december 2013 vijfendertig vergaderingen gehouden waar primair de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het bestuur heeft daarnaast voor de snelheid van de besluitvorming ook dankbaar gebruik gemaakt van email.

– Contacten met andere Stichtingen
Stichting SOCO, Georgië. De Stichting onderhoudt contact met, en sponsort op regelmatige basis projecten van de Stichting SOCO, een humanitaire NGO, opgericht door de  toenmalige presidentsvrouw Sandra Roelofs in Georgië in 1997.

Daarnaast heeft de Stichting in de afgelopen jaren onder meer projecten gesponsord in samenwerking met

 • de Talent Stichting Peter van Tilburg, ten behoeve van individuele kansarme jonge mensen;
 • de Stichting Spieren voor Spieren;
 • de Stichting Peduli Anak, een stichting die zich bezighoudt met het verbeteren van de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van de straatkinderen op Lombok;
 • de stichting SOTOS die zich richt op het verbeteren van het technisch onderwijs in Senegal;
 • de ‘Vrienden van Dickson’, een kleinschalige hulporganisatie, onderdeel van Stichting voor Kleinschalige Ontwikkelingshulp Het Goede Doel, gericht op het ‘selfsupporting’ maken van de lokale bevolking in Malawi;
 • de stichting ‘Kinderen van Ecuador’, ten behoeve van straat- en weeskinderen in de hoofdstad van Ecuador.

 

Bezoldiging

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de Stichting.

 

 

 

 

 
<>